O firmie

Regulamin sklepu internetowego www.dacarpruszkow.pl obowiązujący od dnia 01.01.2020r. prowadzonego przez: firmę Dacar Danuta Zygnerska Koksal Tomasz Szadkowski w Pruszkowie ul. Miejska 10, NIP: 534-18-96-715,  może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej oraz przez:
1.adres mail dacar@o2.pl
2. nr tel. 509331044 lub 22 7301875
W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. INFORMACJE OGÓLNE
   1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
   2. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Kupującego systemem informatycznym obecnie wspieranym przez producenta tego systemu. Możliwe jest korzystanie ze sklepu w systemie Microsoft Windows XP sp3, jednak nie gwarantujemy poprawnego działania wszystkich funkcji serwisu. Urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpretator języka JavaScript.
   3. Postanowienie pkt.2 określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z wszystkich funkcjonalności sklepu może okazać się niemożliwe, utrudnione lub sklep może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
   4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
   5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
   6. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
   7. Usługodawca świadczy w ramach Sklepu następujące Usługi:
    1. Wyszukiwarki części polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Sklepu, poprzez wyświetlanie strony Sklepu o określonym adresie URL. Usługa obejmuje w szczególności: możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Sklepu (tj. podstron, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania), możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Towarów zamieszczonych na powszechnie dostępnych podstronach Sklepu,
   8. Wyszukiwarka części dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Sklepie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Sklepu.
   9. Umowa o świadczenie Usługi Sprzedaży zostaje zawarta na czas nieoznaczony na zasadach opisanych w pkt. 2 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt. 3 Regulaminu.
   10. Umowa o świadczenie Usługi wyszukiwarki części zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wejścia na stronę sklep.dacar.pl. Umowa o świadczenie Usługi wyszukiwarki części zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Sklepu przez Użytkownika.
 2. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).
 3. Umowy o świadczenia poszczególnych Usług oraz Umowy Sprzedaży mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim.
                   PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
                   sklep.dacar.pl prowadzi sprzedaż towarów za
pośrednictwem  internetu jak również telefonicznie 
 • realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze lub zamówienia klientów płacących przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep,
 • Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 • W przypadku, gdy towar jest niedostępny Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się na częściową realizację bądź na anulowanie zamówienia.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest Dokument Sprzedaży, który dodawany jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Dokument Sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
13 FORMY PŁATNOŚCI
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 1. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
 2. przelewem bankowym na konto sklepu.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ("ZWROTU TOWARU") I UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 7 siedmiu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA) / REKLAMACJE TOWARÓW / GWARANCJA
  1. Wszystkie Towary sprzedawane przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
  2. Usługodawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi Towaru bez wad.
  3. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklep.bhmd.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia Umowy Sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie sklep.bhmd.pl.
 4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
 5. Regulamin określa zasady zakupów w sklep.dacar.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.